Hamar kirkelige fellesråd > Kontakt oss

Om oss

Kirkekontoret

Vi har flyttet. Ønsker du å komme på besøk, er ny adresse Holsetgata 2, 2317 Hamar. Velkommen til oss i nye lokaler.

Postadresse: Hamar kirkelige fellesråd, Holsetgata 2, 2317 Hamar
(Denne adressen gjelder også post som skal til Vang menighet, Hamar menighet, Vang sokn, Hamar sokn samt Hamar domprost)


Telefon som du kan nå oss på: 625 63 750
Vår telefontid er mellom kl. 10.00 - 14.00 mandag til fredag.

E-post: post.hamar@kirken.no

 

Hamar menighetsråd

Menighetsrådet består av :


Medlemmer (i alfabetisk rekkefølge):

Alf Bjørge Aschim
Mona Rønning Bergerud

Knut Fangberget

Stein Frøysang

Torstein Tveiten Holten

Elisabeth Strøm Huldal

Åse Ragnhild Rasmussen

Solveig Seem (leder)


Per Erik Stave Engdal (sokneprest)


Varamedlemmer:
Berit G. Nyberg

Kari Irene Nærlie

Frøydis Vold Elkjær

Jan Einar Holsen

Anna Sylvia Kielland Nielsen

Liv Maurud

Hege Strand

 

 

 

Møter, møteinnkallinger og møteprotokoller for Hamar menighetsråd

Vang menighetsråd

 

Menighetsrådet består av:

Medlemmer:
Inger Marie Steinsland Fæster (leder)

Ane Børresen (nestleder)

Arild Berg

Ole Anders Tomter

Cathrine Arnesen

Espen Liljan Bjerkås

Irmelin Grimstad Bonden (sokneprest)

 

Varamedlemmer:
Olav Slagsvold (1. vara)

August Aasen (2. vara)

Elin Gullhav (3. vara)

Tove Ingrid Maurstad Tuko (4. vara)

Maria Yran (5. vara)

 

 

 

Møter, møteinnkallinger og møteprotokoller i Vang menighetsråd

Kirkelig fellesråd

Lenke til Kirkelig fellesrådsiden. Her finner du informasjon om fellesrådets ansvar, administrasjonsutvalg, avtaler, møter, innkalling til møte, sakliste over tidligere møter og protokoller.

Hamar kirkelige fellesråd

Org.nr.  976987683

Fakturaadresser:

Papirfaktura sendes: PB 4286, 2307 Hamar

Elektronisk faktura sendes: faktura.hamar@kirken.no

 

Domprostiet

Informasjon
Kontor og adresse
Domprostens kontor er samlokalisert med Hamar kirkelige fellesråds kontorer i Hamar rådhus.

Prester i domprostiet
Domprost Leif Jørn Hvidsten
Nina Bredsdorff, Sokneprest i Tangen
Frede Fjågesund, Sokneprest i Stange
Vemund Koren, Sokneprest i Romedal
Ralph Knutsen, Sokneprest i Vallset
Per Erik Stave Engdal, Sokneprest i Hamar
Michaela H. Bjørndal, Kapellan i Hamar (vikariat)
André N. Øvrebø, Kapellan i Hamar
Hogne Midgard, Kapellan Ottestad
Svein Andreas Lillejord, Sokneprest Ottestad
Kåre Skagestad, Kapellan Løten (vikariat)
Torbjørn Granerud, Sokneprest i Løten
Mari S. Zani, Fengselsprest
Irmelin Grimstad Bonden, Sokneprest i Vang
Mari Stenrud-Buflod, Kapellan i Vang

Hamar Domprosti
Hamar domprosti er et prosti i Hamar bispedømme. Hamar domprosti omfatter i dag kommunene: Løten, Hamar og Stange. Prostiet består av 8 sokn: Tangen, Stange, Ottestad, Vallset, Romedal, Løten, Vang og Hamar.

Domprosten leder prestetjenesten i prostiet.
Tittelen domprost skyldes at prosten i et domprosti har særlig ansvar for virksomheten ved bispekirken – domkirken. En domprost er biskopens faste vikar.

Det ble opprettet som Hamar stiftsprosti ved kongelig resolusjon av 27. februar 1864 med virkning fra 1. oktober samme år, da Hedemarken prosti ble delt, og bestod da av Vang prestegjeld. 
1.mai 1908 ble prestegjeldene Furnes og Hamar også en del av stiftsprostiet, som endret navn til «domprosti» i 1922. 1. januar 1972 ble Hedemarken prosti nedlagt og innlemmet i Hamar domprosti. 
Fram til 2007 var også Ringsaker en del av domprostiet. Da ble samtlige sokn i Ringsaker kommune utskilt fra domprostiet og utgjør nå Ringsaker prosti med sete i Moelv og Ringsaker kirke som den sentrale kirke.

Proster i Hamar domprosti  1864 - d.d.
• Paul Vinsnes (1864–76) 
• Arnoldus Marius Hille (1876–87) 
• Oluf Saxe (1888–89) 
• David Frich (1890–1908) 
• Hans Emil Erichsen (1908–17) 
• Mikkel Bjønness-Jacobsen (1917–22) 
• Olaf Riddervold-Olsen (1922–31) 
• Jørgen Thronsen (1931–39) 
• Sverre Jervell (1940–49) 
• Hans Finstad (1950–63) 
• Anders Aschim (1963–72) 
• Herman Kvarving (1972–80) 
• Christian Martin Myhre-Nielsen (1980–85) 
• Nils Kristian Lie (1985–97) 
• Ole Elias Holck (1997–2012)
• Leif Jørn Hvidsten(2012- )

Tjenesteordning for proster
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. april 2004, med hjemmel i Grunnloven § 16 og lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 34. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet. 
§ 1. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og bistår biskopen i dennes embetsutøvelse. 
§ 2. Prosten er forpliktet på de mål og strategier som er fastsatt for virksomheten i Den norske kirke og i vedkommende bispedømme og skal støtte opp om tiltak som fremmer disse. 
§ 3. Prosten skal i samvirke med kirkelige råd og utvalg bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeid og åndelig fellesskap innen de kirkelige arbeidslag i prostiet og bistå ansatte og kirkelige organer med faglig veiledning, råd og støtte. 
§ 4. Prosten ivaretar arbeidsgivers styringsrett overfor prestene i prostiet og har biskopen som sin overordnede. Prosten er nærmeste overordnede for prostiets sokneprester og prostiprester og fordeler de oppgaver mellom prostiets prester som ikke allerede er pålagt den enkelte prest ved instruks eller særskilt bestemmelse gitt av høyere myndighet. Prosten tilstår prestene ferie og tjenestefrihet i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. 
§ 5. Prosten skal se til at prestene i prostiet forvalter Ord og sakrament slik at kristen tro og kristent liv fremmes i menighetene ved at de etter gjeldende ordninger 
a) holder forordnede gudstjenester og forretter kirkelige handlinger, 
b) deltar i utførelsen av dåps- og konfirmasjonsopplæring, 
c) utøver sjelesorg og veiledning, går med dødsbud, reiser i soknebud og også ellers besøker syke i soknene og 
d) utfører forkynnerarbeid og i samråd med menighetsrådet annet menighetsbyggende arbeid. 
Prosten skal stimulere prestene til etterutdanning og bidra til at de opprettholder og utvikler sin kompetanse i samsvar med fastsatte mål og planer. 
§ 6. Prosten skal sørge for den nødvendige samordning mellom prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet. 
Prosten er medlem av prostirådet, der hvor slikt er opprettet. Prosten har rett til å ta del i menighetsmøter og menighetsrådsmøter i prostiet, men bare stemme om han/hun ellers har stemmerett i organet. Prosten er medlem av kirkelig fellesråd når han/hun er oppnevnt av biskopen, og kan også bemyndiges til uten stemmerett å ta del i fellesrådets møter på biskopens vegne. 
§ 7. Prosten 
a) gjør tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter, 
b) foretar prostebesøk i prostiets menigheter etter den ordning som er fastsatt i bispedømmet, 
c) deltar i forberedelse og gjennomføring av bispevisitaser og utfører de deler av visitasen som pålegges av biskopen, i samsvar med visitasreglement for Den norske kirke, 
d) medvirker ved utnevning av biskop og ved tilsetting av kirkelige tjenestemenn etter gjeldende regler, 
e) utferdiger for biskopen forslag til instruks for den enkelte menighetsprest i prostiet i samsvar med regler fastsatt i tjenesteordning for menighetsprester, 
f) medvirker ved ordinasjon av prest og vigsling av kateket, kantor og diakon etter gjeldende bestemmelser, 
g) foretar vigsling til fast kirkelig tjeneste etter gjeldende bestemmelser, 
h) innsetter menighetsprest, kateket, kantor og diakon, eller bemyndiger andre til å gjøre det, etter gjeldende bestemmelser, 
i) holder seg orientert om kirkene i prostiet og medvirker ved kirkevigsler, 
j) samtykker i at forsamlingslokaler nyttes og innvies som interimskirker, 
k) vigsler kirkegård eller bemyndiger annen prest til å gjøre det, 
l) deltar i prostemøte og bispedømmemøter, 
m) deltar i kirkejubileer, grunnsteinsnedleggelser og liknende spesielle anledninger sammen med eller på vegne av biskopen og 
n) gir uttalelse i saker som gjelder forhold i prostiet og etter anmodning av høyere myndighet også i saker som gjelder bispedømmet eller hele Den norske kirke. 
Prosten utfører for øvrig de gjøremål som til enhver tid er pålagt ved bestemmelse av Kongen, departementet eller biskopen. 
§ 8. Prosten er med hensyn til rettigheter og plikter undergitt de regler som gjelder for statens embetsmenn generelt og for den kirkelige forvaltning spesielt. Prostens embetsdistrikt utgjør et prosti med utstrekning fastsatt av departementet. Prosten må finne seg i endringer i gjøremål og embetsdistriktets utstrekning. 
§ 9. Prost i et prosti med domkirke er domprost. Domprosten er biskopens faste vikar. Biskopen kan i særskilte tilfeller bemyndige domprosten til å utføre bispetjeneste. 
§ 10. Prosten innsettes i sitt embete av biskopen eller på dennes vegne av domprosten eller en annen prost etter avgjørelse av biskopen.


 

Utleie

Kirkene leies ut til ulike arrangementer og møter.
Generelle retningslinjer gjelder ved bruk eller leie/inngåelse av kontrakt for bruk av kirker og rom:

- Kirkene har ulike rom som kan brukes til møter, foredrag, samtaler, selskaper og konserter.
- Alle som bor i sognet kan som hovedprinsipp leie kirken når den er ledig.
- Organisasjoner som er definert som menighetens samarbeidspartner betaler ikke leie for lokaler, men må betale for bruk av fellesrådets ansatte.
- Ved leie av kirkene må det inngås kontrakt som regulerer ansvarsforholdet.
- Leietager kan kvittere ut nøkkel på kirkekontoret i Holsetgata 2, 2317 Hamar.
- Kirkelokalet skal forlates ryddet og rengjort (hvis ikke annet er avtalt).
- Det er ikke anledning til å servere / nyte alkohol i kirkens lokaler. 
- Inventar og utstyr skal ikke fjernes eller flyttes uten nærmere avtale og i henhold til kontrakt.
- Kirkens religiøse symboler og utsmykning kan ikke fjernes eller dekkes til. 
- Skader som oppstår ved leieforhold er tillagt leietagers erstatningsansvar. 

Kontakt

Du finner oss her:
 Holsetgata 2, 2317 Hamar (fom 11. februar 2019)
625 63 750
 Send e-post

 


Kontaktliste
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort