Hamar kirkelige fellesråd > Kontakt oss > Kirkelig fellesråd
Møter i fellesrådet

Møteplan 2019:

17. januar 

28. februar

11.-14. mars - bispevisitas

11. april

9. mai - avlyst.

20. juni

12. september

17. oktober

28.november 

Kl 1300 - 1430 - budsjettbehandling i avtroppende fellesråd. 

Kl 1500 - 1600 - konstituering i påtroppende fellesråd. 

Kirkelig fellesråd - Fellesrådets ansvar

Kategorier: Rådsarbeid | Forfatter: Daniel Flugstad | Opprettet: 30.01.2011 | Visninger: 556
 

Sammensetning Hamar kirkelige fellesråd 2015 - 19

Fellesrådsleder i 2019: Solveig Seem.

Fra Vang menighetsråd:
Arild Berg (nestleder). Mette Engebretsen Nordli (personlig vara).
Berit Johansen (medlem). Inger Marie S. Fæster (personlig vara).

Hamar menighetsråd:
Solveig Seem (leder). Elisabeth Strøm  (personlig vara).
Stein Frøysang (medlem). Per Olav Sanner (personlig vara).


Biskopens representant:
Leif Jørn Hvidsten (medlem). Per Erik S. Engdal (varamedlem).

Hamar kommune:
Sjur Skjævesland (medlem). Jøran Folstad (varamedlem).

 

I følge kirkelovens § 14 skal fellesrådet

ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene
utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
fremme samarbeid mellom menighetene
ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen


I følge kirkeloven § 15 skal kommunen etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd utrede utgifter til

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
f) utgifter til kontorhold for prester.


Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866).

Administrasjonsutvalg

Partssammensatt utvalg etter KL§3 5
 

Stein Frøysang, leder  Arbeidsgiverrepresentant
Berit Johansen, nestleder  Arbeidsgiverrepresentant
Sjur Skjævesland (medlem)  Arbeidsgiverrepresentant
Bjørn Inge Karlsen (fagarbeider)  Arbeidstakerrepresentant
Nils Tore Enget (kantor)  Arbeidstakerrepresentant
Daniel Flugstad, sekretær  

 

Administrasjonsutvalget er fellesrådets partssammensatte utvalg etter Kirkelovens § 35. Utvalget har et overordnet ansvar i spørsmål av personalpolitisk karakter, og for å sette slike spørsmål på dagsorden. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver og de tilsatte, med utgangspunkt i Hovedavtalen § 10-1 «Administrasjonsutvalg/partsammensatt utvalg».

 

Utvalget forestår lokale lønnsforhandlinger og inngår avtaler

Fellesrådet velger ut to medlemmer i tillegg til kirkeverge.

Kirkelig fellesråd har som arbeidsgiver et partsansvar og et lønnsansvar overfor de ansatte. Fellesrådet har overdratt partsansvaret for sentrale forhandlinger til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Fellesrådet forplikter seg til å følge det som vedtas i sentrale avtaler. Til å forestå lokale forhandlinger oppnevner fellesrådet et forhandlingsutvalg som får fullmakt til å inngå bindende avtaler/protokoller. Forhandlingsutvalget består normalt av 2 av fellesrådets medlemmer i kirkelig administrasjonsutvalg. Det er vanlig at kirkevergen også er medlem i utvalget.