Hamar kirkelige fellesråd > Kirker > Hamar menighet
Hamar domkirke menighet

JULEORATORIET MED HAMAR DOMKOR

   Les mer...

Orgelmeditasjon nr 200!

   Les mer...

Støtt orgelsaken i Hamar domkirke!

   Les mer...

Salmekåseri, Svein Ellingsen 90 år!

   Les mer...

Lørdagsmusikk med Trompetkameratene

   Les mer...

VALGRESULTATER KIRKEVALGET 2019 HAMAR OG VANG MENIGHETER

Her finner du resultatet av Kirkevalget 2019 for Vang menighet ...   Les mer...

INNSETTELSE AV NY KAPELLAN I HAMAR - ANDRÉ ØVREBØ

   Les mer...

PÅMELDING TIL KONFIRMASJON 2020 I HAMAR OG VANG MENIGHETER

   Les mer...

VISITASPROTOKOLL FOR HAMAR OG VANG MENIGHETER

   Les mer...

ÅRSMØTE HAMAR DOMKIRKE MENIGHET

   Les mer...

ÅRSMELDING 2018 HAMAR DOMKIRKE MENIGHET

   Les mer...

KULTURKVELD - KIRKA VÅR

   Les mer...

Møter i Hamar menighetsråd
En feil har oppstått. Feil: Møter i Hamar menighetsråd er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
Møtebøker
 Tittel 
Soknerådet
ÅRSMELDING OG ÅRSMØTEREFERAT 2018 HAMAR DOMKIRKE MENIGHET
Soknerådets ansvar og oppgaver

Hovudoppgåvene til soknerådet er nemnde i § 9 i kyrkjelova, men òg andre regelverk
er med på å definere ansvaret til soknerådet. Kyrkjelova § 9 teiknar opp følgjande hovudføremål med arbeidet i soknerådet:
 
«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å
vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt,
syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om
gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides.
 
På andre område står soknerådet friare til å vurdere om og på kva måte ein skal

prioritere ut frå lokale forhold og tilgjengelege ressursar. Som eksempel på arbeid
og tiltak soknerådet kan prioritere ut frå kl. § 9, i tillegg til dei tre områda med retningsgivande
planar, peikar vi på:
 
• Barne- og ungdomsarbeid
• Besøksteneste
• Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
• Bibelgrupper og samtalegrupper
• Misjon og evangelisering
• Økumenikk
• Rekruttering og organisering av frivillig arbeid
• Spesielle oppgåver nemnde i kyrkjelova
I tillegg til soknerådsoppgåver knytte til utvikling og strategi på kyrkjelydsnivå, har
kyrkjelova òg nokre enkeltparagrafar som gir soknerådet ansvar og oppgåver av
meir forvaltningsmessig karakter. Det dreiar seg mellom anna om
• å ta avgjerd om kva og kven kyrkjeofringane skal gå til,
• å medverke (gi fråsegn) ved tilsetjing av prest (som blir tilsett av bispedømmerådet)
og prost og biskop (som blir utnemnd av Kongen/Regjeringa),
• utleige av kyrkja,
• å førebu saker til kyrkjelydsmøte (sjå 2.4),
• å gi ulike rapportar til andre kyrkjelege organ og Statistisk sentralbyrå.
Soknerådet er eit offentleg organ (kl. § 38) og må i slike saker følgje saksbehandlingsreglane
som gjeld for offentlege organ og/eller er vedtekne av kyrkjelege
organ.
 
Soknerådet og gudstenestelivet
Hovudansvaret for gudstenestene er lagt til presten, men soknerådet har ansvar og
tek avgjerder på visse område. Dette er område ein ikkje finn omtala i kyrkjelova,
men i Gudstenesteboka.
I samband med gudstenestereforma har Kyrkjemøtet uttrykt ønske om at kyrkjelyden,
og da særleg soknerådet, skal ta ansvar for gudstenestelivet ved å leggje vekt
på at gudstenesta er hovudsamlinga for kyrkjelyden (sjå meir om gudstenesteliv i
kap. 3.5).
Oppsummert har soknerådet ansvar for å tenkje strategisk kring det lokale kyrkjelege
arbeidet ut frå
• det ein finn formulert i lova,
• kva det vil seie å vere kyrkje lokalt ut frå Kyrkjemøtets visjon «I Kristus – nær
livet, ei vedkjennande, misjonerande, tenande og open folkekyrkje»,
• behov og tradisjonar i lokalsamfunnet,
• tilgjengelege ressursar.